Ouderbetrokkenheid

We vinden het fijn dat ouders betrokken zijn bij onze school. Dit uit zich onder andere in het grote aantal ouders dat zich inzet voor onze school. Zonder deze inzet van ouders zouden veel dingen niet, of in ieder geval veel minder goed, gebeuren.

Ouders kunnen zich op verschillende manieren inzetten. Zo zijn er schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder schoolse activiteiten verstaan we bijv. het assisteren van de leerkracht bij activiteiten in, of buiten de klas. 

We zien graag dat ouders aanwezig zijn tijdens een gezamenlijke afsluiting van het schoolproject, kerstviering, workshopavond en op de informatie-avonden.

Social Schools

Sinds 2018 maken wij gebruik van de applicatie Social Schools. Social Schools is een veilig en afgesloten platform, waarmee we ouders op de hoogte houden van inhoudelijke en leuke updates vanuit de klas, maar ook agendapunten en oudergesprekken kunnen plannen. 

Oecumenische basisschool De Ark - Ouderbetrokkenheid -