Aan een school zijn verschillende mensen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten de groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen.

Medezeggenschap is van belang en een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren .

Medezeggenschapsraad De Ark

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. Of mailen naar mr.oecbsdeark@aves.nl.

Leden MR

Oudergeleding:

Jeroen van den Burg – Financiën
Afke Huizinga – Materiële zaken

Personeelsgeleding:

Tanja van Baars – Personele zaken
Fianne Hemel – Onderwijs

Vergaderdata 2021-2022

maandag 6 september 15.00 uur
maandag 8 november 15.00 uur
maandag 10 januari 15.00 uur
maandag 7 maart 15.00 uur
maandag 9 mei 15.00 uur
maandag 4 juli 15.00 uur (reserve)

De WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) biedt medezeggenschapsraden, directies en schoolbesturen meer mogelijkheden om medezeggenschap passend te maken voor de eigen situatie en er zelf een kleur aan te geven.

Voor meer informatie over de WMS, klik hier.