Aan een school zijn verschillende mensen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten de groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen.

Medezeggenschap is van belang en een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren .

Medezeggenschapsraad De Ark

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. Of mailen naar mr.oecbsdeark@aves.nl.

Leden MR

Oudergeleding:

Jeroen van den Burg – Financiën
Afke Huizinga – Materiële zaken

Personeelsgeleding:

Tanja van Baars – Personele zaken
Fianne Hemel – Onderwijs

Vergaderdata 2023-2024

maandag 18 september 15.00 uur
maandag 13 november 15.00 uur
maandag 15 januari 15.00 uur
maandag 11 maart 15.00 uur
maandag 13 mei 15.00 uur

De WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) biedt medezeggenschapsraden, directies en schoolbesturen meer mogelijkheden om medezeggenschap passend te maken voor de eigen situatie en er zelf een kleur aan te geven.

Voor meer informatie over de WMS, klik hier.