Privacy

De Ark vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. Op ons interne communicatieplatform SocialSchools kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het beeldgebruik van uw kind(eren).

Klachtenregeling

De kwaliteitszorg heeft onze voortdurende aandacht met betrekking tot de leerstof en het welzijn van de leerlingen en leerkrachten. Meestal wordt bij een probleem in goed overleg een oplossing gevonden. Een klacht wordt in eerste instantie met de betreffende leerkracht besproken en zo mogelijk opgelost. Lukt dat niet naar tevredenheid, dan kan de klacht worden besproken met de directeur. Hierna kan deze voorgelegd worden aan het College van Bestuur (CvB).  Indien nodig, kan er contact opgenomen worden met de con-tactpersoon, die aangesteld is in het kader van de klachtenprocedure.  Deze probeert dan tot de best mogelijke oplossing te komen. De klacht kan worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon en/of naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij of zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

In het kader van de klachtenregeling is de contactpersoon van onze school Renate Boons.

De vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling voor het bestuur van de Stichting Aves is: Mevr. M. Negerman, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, 0527-630391 / 06-37003342.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie en/of misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

Landelijke klachtencommissie: 030-2809590 info@onderwijsgeschillen.nl

Meer informatie over het privacy beleid en de klachtenregeling van de stichting vindt u op de website van Aves.

Lorem ipsum dolor, sit amet vivamus elit!