De schooladviescommissie (SAC) is de geleding die de belangen behartigt van ouders en verzorgers. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

  • Opvoeding
  • De onderwijskundige identiteit van de school
  • De levensbeschouwelijke identiteit van de school

Leden SAC:
Paul van Brakel (Voorzitter)
Iselle Bastiaanssen
Femke Jorritsma