Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Leerkrachten en ouders uit de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad van de Ark onderschrijven gezamenlijk dit anti – pestprotocol.

Antipestprotocol

Op De Ark wordt in overleg met team, ouders en kinderen gezorgd voor een veilig schoolklimaat. Dat betekent dat we van alle betrokkenen gedrag verwachten dat een veilig schoolklimaat mogelijk maakt en dat de school en de materialen daarin en daarbij zodanig zijn ingericht en onderhouden dat er veilig gebruik van kan worden gemaakt. Met andere woorden; aan de sociale en fysieke veiligheid wordt voortdurend aandacht gegeven waarbij alle dagen goed pedagogisch handelen de basis is om een veilige plek voor betrokkenen vorm te geven.

Veiligheidsplan

Alle kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich in hun basisschoolperiode veilig voelen.